Przejdź do zawartości

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy:

Administrator: Administratorem danych osobowych jest kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy

Źródło danych osobowych: ........................

Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna: ...........................

Kategorie danych osobowych: .........................

Odbiorcy danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych: ......................

Przysługujące Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych; prawo do wniesienia skargi do organu:

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, a także prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 15-18 oraz art. 21 RODO, o ile będą miały zastosowanie.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej: .....................

Informacje dotyczące profilowania; zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.