Przejdź do zawartości

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sdszary.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2023-05-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-20

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ANIBA SYSTEMS Marek Maciejewski.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Żental, e-mail: tomaszzental@sdszary.pl, telefon: +48 68 475 56 05.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo: 

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. 

Żądanie musi zawierać:  

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (brpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Bohaterów Getta 19 - Główna siedziba

Budynek przy ul. Bohaterów Getta 19 usytuowany jest w miejscu spokojnym, niedaleko centrum miasta. Jest otoczony dużym, ogrodzonym terenem rekreacyjnym i sportowym. W budynku ma również swoją siedzibę Warsztat Terapii Zajęciowej przy MOPS w Żarach.

Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach można dostać się bramką od ulicy Bohaterów Getta lub bramą wjazdową na parking od ulicy Pszennej. Zarówno chodnik od bramki jak i parking wyłożone są kostką brukową.

Parking i miejsca postojowe:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach jest budynkiem parterowym, wyposażonym w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, tj. podjazd od strony głównego wejścia (od ulicy Pszennej) oraz od strony ulicy Bohaterów Getta.

W wejściu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Żarach znajduje się tablica tyflograficzna przedstawiająca układ poszczególnych pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych.

Toalety w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żarach dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokal przy ul. Żagańskiej 34/2-3

Lokal przy ul. Żagańskiej 34/2-3 znajduje się na parterze kamienicy, dysponuje ogrodzonym terenem, jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do lokalu można wejść od strony ulicy Żagańskiej (wejście ze schodami) lub od strony podwórka (bez schodów).

Toalety w lokalu przy ul. Żagańskiej 34/2-3 dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.