Zaproszenia do składania ofert

data wydarzenia: 
14.07.2020

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie prac remontowo -adaptacyjnych związanych z utworzeniem pracowni gospodarstwa domowego, sali rehabilitacji oraz pokoju wyciszenia, przeprowadzenia remontu łazienki głównej, utworzenie dodatkowej komunikacji, modernizacji i przestawienie drzwi oddzielających Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach .

1. Ofertę należy złożyć na formularzu w formie pisemnej lub mailowo. Wartość oferty brutto stanowi końcową cenę oferty.

2. Oferta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach, ul. Bohaterów Getta 19;
68 – 200 Żary;

Z dopiskiem: OFERTA nr SD.I.272.4.2020 Oferty należy złożyć w siedzibie ŚDS, pok. nr 11 w terminie do dnia 24.07.2020r. do godziny 15:00 lub przesłać drogą pocztową, bądź mailem, tak aby w wyznaczonym terminie wpłynęła do siedziby Zamawiającego,.
adres mail: sds@sdszary.pl 

3. Termin wykonania zamówienia: do 15.11.2020r.

4. Informacji udziela: Mariola Alechno - Buca tel.( 68) 475 56 05 (7.00-15.00) / 502623672

Więcej informacji w plikach do pobrania.